Yayın İlkeleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

 

1. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ÇÜHFD), hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı olarak yayımlanır. Yazarı tarafından “Hakemli Yazılar” bölümünde yayımlanması istenilmeyen yazılar, Dergi Yayın Kurulu’nun kararı ile hakem incelenmesinden geçirilmemiş olduğu belirtilmek koşuluyla yayımlanabilir.

2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

3. Yazılar bilgisayarda “Microsoft Word” programında Times New Roman yazı karakteriyle, ana metin 11 punto, dipnotlar 9 punto, kaynakça 10 punto, 1,5 yazı aralığında hazırlanmış olmalı ve CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.

4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Bunun dışında, yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi ve en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin de yazının sonuna konulması gerekmektedir.

5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumu, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler.

6. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, Derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 

7. Editör kurulunca ilk değerlendirmesi yapılıp da yayın ilkelerine uygun olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilir, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

8. Dergide, bilimsel yazı ve makaleler yanında kitap tanıtma yazılarına, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi kararları kritiklerine ve güncel olayları irdeleyen notlara da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.

9. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

10. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfanın sağında yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir yıldızlı dipnot konulmalı ve orada yazarın görev yaptığı kurum ile unvanı belirtilmelidir.

Örnek: Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

11. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

12. Dipnotlarda, yazarın soyadı italik ve küçük harfle, ilk adı sadece baş harf ile gösterilmelidir. Eser adı düz harfle yazılmalı; aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde kullanılan kısaltmalar kaynakçada gösterilmelidir. Eserlere yapılan ilk atıflar, yazarın soyadı, adının ilk harfi, kitabın adı, yayın yeri ve tarihi, sayfa sayısı şeklinde yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek:

Pulaşlı, H.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre, Şirketler Hukuku Şerhi, Ankara 2011, s. 99.

Çeker, M.: "Özel Hukuk Açısından Kredi Kartı Uygulaması", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XVI, S.3 (Aralık 1992), s.107.

Yayın İlkeleri için bkz.