Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1) Dergi Yayın Etiği
 
a) Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir. Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından ortaya konulan standartlar Dergi’nin yayın politikasının esaslı unsurlarını teşkil etmektedir. Yayın etiğine ilişkin sair ulusal veya uluslararası yönerge veya standart, yukarıda zikredilenlerle çelişmediği sürece, Dergi tarafından geçerli kabul edilmektedir.
b) Dergi bünyesinde gerçekleşen yayın değerlendirme süreci öncesinde, sırasında yahut sonunda, ilgili esaslara ve standartlara aykırı olduğu objektif olarak tespit edilen eserlerin yayın talepleri reddedilir. Dergi’de yayımlanmış eserler bakımından böylesi bir tespitin yapılması halinde, ilgili eser yayından kaldırılır.
 
2) Editör Kurulunun Yükümlülükleri
 
a) Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları, her türlü önyargıdan uzak, objektif ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirmekle mükelleftir.
b) Dergi bünyesindeki görevli editör ve editör yardımcıları, görevlerinin gerektirdiği ölçüde gizlilik içerisinde hareket etmekle mükelleftir.
c) Dergi bünyesinde görevli editör ve editör yardımcıları, Dergi’ye ilişkin her türlü iş ve işlemde tam iş birliği içerisinde hareket eder. Dergi bünyesinde adil görev dağılımı yapılması iş birliğinin özünü oluşturmaktadır.
 
3) Eser Sahiplerinin ve Hakemlerin Yükümlülükleri
 
a) Eserlerinin Dergi’de yayımlanmasını isteyen eser sahipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esaslara, COPE tarafından ortaya konulan standartlara ve Dergi tarafından kabul edilen sair esaslara ve standartlara uymakla mükelleftir.
b) Eser sahipleri yayımlanmak üzere Dergi’ye gönderdikleri eserlerini, ilgili hükümlere, esaslara ve standartlara uygun olarak hazırladıklarını taahhüt etmiş kabul edilirler.
c) Hakemler, Dergi veya Dergi’nin yetkili kıldığı birimler tarafından kendilerine gönderilen eserlerin eser incelemesini dikkatlice ve ivedilikle yerine getirir; eser değerlendirmesini uzmanlık alanlarına uygun olarak, tarafsız ve adil bir şekilde yapar.
d) Hakemler, değerlendirdikleri eserlerde akademik ilke ve etik değerlere, ulusal veya uluslararası esas veya standartlara aykırılık tespit ettiği takdirde, Dergi editör kurulunu derhal bilgilendirmekle mükelleftir.