Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
2. Makalenin Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği yazım kurallarına ve bu metinde yer verilen kurallara uygun hazırlanması zorunludur. Bunlara uyulmaması hâlinde Editörlük yazının ilgili kurallara uygun şekilde yeniden düzenlenerek gönderilmesini talep edebilir.
3. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar hakemlere gönderilecek, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, hakemden gelen raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Dergide, çeviri, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılacaktır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.
4. Yalnızca "Dergipark" sistemi üzerinden gönderilen makaleler değerlendirmeye esas alınacak olup, derginin iletişim adresinde yer alan e-posta adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.
5. Makale ve Kelime Sınırları: Gönderilen çalışmaların başına, makalenin Türkçe ve yabancı dildeki adı, en az 100, en fazla 300 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve en az üç en fazla on adet anahtar kelimenin Türkçe ve yabancı dilde eklenmesi gerekmektedir. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
6. Başlık ve Yazar Adı: Makale başlığının Times New Roman yazı tipi 12 punto tüm harfler büyük, kalın ve ortalanmış şekilde yazılması gereklidir. Konu başlığının sağ altında yazarın adı ve soyadı yer almalıdır. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına, 12 punto, kalın, sağa yaslı olarak akademik unvanla beraber “Adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, sonuna * işareti konularak dipnotta sırasıyla yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir. (ORCID numarası https://orcid.org/ adresinden alınabilir. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır).
Örnek: Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, yazar@cu.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000.
7. Sayfa Yapısı: Sayfa yapısı üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm olmalıdır.
8. Metin: Çalışmaların, esas metni en az 4.500 en fazla 15.000 kelimeden oluşmalıdır. Başlık 1 biçimi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazılarda Öz, Abstract, Giriş, Sonuç ve Kaynakça başlıkları Başlık 2 biçimine tanımlanmalıdır. Başlıkların numaralandırılması Romen rakamıyla I. ile başlamalıdır. Başlıkların tümünün ilk satırı 1,25 cm girintili olmalıdır.
a. Başlıklandırma örneği şu şekilde olmalıdır.
MAKALE ADI (BAŞLIK 1)
ÖZ (BAŞLIK 2)
ABSTRACT (BAŞLIK 2)
GİRİŞ (BAŞLIK 2)
I. BAŞLIK 3
A. BAŞLIK 4
1. Başlık 5
a. Başlık 6
i. Başlık 7
aa. Başlık 8
SONUÇ (BAŞLIK 2)
KAYNAKÇA (BAŞLIK 2)
 
Çalışmanın sonunda, çalışmada kullanılan kaynakların yazarlarının soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.
Çalışmanın ana metni, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotları ise, tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların 0,75 cm asılı ve aralarında 3 nk boşluk olması gerekir.
b. Atıflar dipnotta gösterilmelidir. Dipnot ve kaynakçalarda “APA” atıf sistemi benimsenmiş olup, aşağıda bu atıf sistemine göre uyularak yapılan atıflar örnekleri gösterilmiştir.
1. Tek yazarlı kitap:
Metin İçinde:
TANRIVER, s. 123.
Kaynakçada:
TANRIVER, S. (2021). Medeni Usul Hukuku (4 b., Cilt I). Ankara.
 
2. İki veya daha fazla yazarlı kitap:
Metin İçinde:
ARSLAN, TANRIVER, s. 123.
ARSLAN, YILMAZ, TAŞPINAR AYVAZ, HANAĞASI, s. 123.
Kaynakçada:
ARSLAN, R., TANRIVER, S. (2001). Yargı Örgütü Ders Kitabı (2. b.). Ankara.
ARSLAN, R., YILMAZ, E., TAŞPINAR AYVAZ, S., HANAĞASI, E. (2018). İcra Ve İflas Hukuku (4. b.). Ankara.
 
3. Aynı yazara ait birden fazla esere atıf:
Metin İçinde:
ALANGOYA, Tahkim, s. 123; ALANGOYA, İlkeler, s. 123.
Kaynakçada:
ALANGOYA, H. Y. (1973). Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi. İstanbul. (Tahkim).
ALANGOYA, H. Y. (1979). Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler. İstanbul. (İlkeler).
 
4. Kitap Bölümü:
Metin İçinde:
AKKAN, s. 123.
Kaynakçada:
AKKAN, M. (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku (15. b., Cilt I). (H. PEKCANITEZ, M. ÖZEKES, H. TAŞ KORKMAZ, M. AKKAN, Düzenleyenler) İstanbul.
 
5. Makale:
Metin İçinde:
ÖNEN, s. 568.
Kaynakçada:
ÖNEN, E. (1966). Gayrimenkul Davalarında Yetki. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(1), 567-633.
 
6. Yargı Kararlarına Atıf:
Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yapılan atıflar bu bölümde yer verilen şekilde düzenlemelidir. Yabancı mahkeme kararlarına atıf yapılırken Dergi tarafından özel bir usul öngörülmemekle birlikte, benimsenen usul yazının tamamında yeknesak olarak kullanılmalıdır.
 
Y. 17. HD, T. 08.09.2020, E. 2019/3192, K. 2020/4927: Yargı kararına ulaşılan kaynak, (E.T. 12.12.2021).
Ankara BAM 2. HD, T. 23.01.2017, E. 2016/113, K. 2017/21: Yargı kararına ulaşılan kaynak, (E.T. 12.12.2021).